Denní centrum Mateřídouška

O nás

Obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. byla založena v roce 2007 proto, aby převzala provoz chodovského denního stacionáře, jehož zřizovatel byl prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb Sokolov Karlovarský kraj. Ten se rozhodl transformovat některá sociální zařízení provozovaná touto svou krajskou příspěvkovou organizací. Podstatou této transformace bylo zřízení nestátních neziskových organizací, které by od kraje převzaly zřizování a provoz vybraných sociálních služeb. Z tohoto důvodu byla v létě 2007 založena obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Tato společnost následně získala potřebnou registraci pro poskytování služeb sociální péče v rámci denního stacionáře a od 1. ledna 2008 se stala jeho zřizovatelem a provozovatelem.

Chodovský denní stacionář byl založen v listopadu roku 1990. Jak stoupal průměrný věk jeho klientů, bylo nutné přemýšlet o tom, co nového nabídnout mateřídouškovým dospělákům. Prvotním záměrem bylo zřízení nějakého cvičného pracoviště, například malé kavárny, kde by mohli zdatnější klienti stacionáře pracovat. V roce 2008 Karlovarský kraj vypsal veřejnou soutěž na financování provozu sociálně terapeutických dílen. Neváhali jsme a založili chodovské sociálně terapeutické dílny, které v roce 2009 zahájily svůj provoz. Získali jsme od Karlovarského kraje financování dílen na tři roky a byli postaveni před nelehký úkol. Museli jsme během prvního čtvrtletí roku 2009 zrekonstruovat pronajaté prostory dílen, získat a zaučit nové zaměstnance a vytvořit novou klientskou skupinu dílen. Sociálně terapeutické dílny byla pro náš kraj zcela nová služba. Nebylo tedy kde čerpat nápady a zkušenosti. Mnohé se dělo cestou pokus, omyl. Služba si rychle našla své klienty i zdatné zaměstnance. Když Mateřídoušce v roce 2011 Karlovarský kraj nabídl možnost, že zafinancuje rekonstrukci a vybavení dalšího pracoviště sociálně terapeutických dílen v Sokolově, bylo rozhodování celkem snadné. V říjnu 2011 byl zahájen provoz sokolovských sociálně terapeutických dílen. S odstupem několika let lze s radostí konstatovat, že to bylo velmi dobré rozhodnutí.

V roce 2008 se na Mateřídoušku obrátilo několik sokolovských rodičů s prosbou, zda by Mateřídouška neuvažovala o zřízení dalšího pracoviště denního stacionáře v Sokolově. Oslovili jsme tedy vedení města Sokolova, které záměr podpořilo a začalo období dlouhého hledání i zklamaných nadějí. Během deseti let jsme navštívili několik budov, zastupitelé města Sokolova opakovaně schvalovali záměr zřízení sokolovského denního stacionáře a jednou se nám dokonce podařilo získat i stavební povolení na rekonstrukci vhodné městské budovy. Často situace vypadala nadějně, ale kýženého výsledku se nikdy nepodařilo dosáhnout. Zásadní změna nastala až v roce 2015, kdy denní centrum získalo darem od města Sokolova nevyužívanou budovu bývalé školní jídelny a družiny. V roce 2016 byla úspěšně podána žádost o dotaci z IROP a v prosinci roku 2017 byla zahájena stavební rekonstrukce, která byla dokončena v srpnu 2018. Od 1. 10. byl zahájen provoz sokolovského denního stacionáře.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. realizuje svoje poslání poskytováním následujících obecně prospěšných služeb:

  • Provozem denních stacionářů v Chodově a v Sokolově pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra. V rámci provozu denních stacionářů společnost nabízí klientům služby sociální péče v souladu s § 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 12 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.
  • Provozem sociálně terapeutických dílen v Chodově a Sokolově pro mladistvé a dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra. V rámci provozu sociálně terapeutických dílen společnost nabízí klientům služby sociální prevence v souladu s § 67 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 32 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.
  • Zajišťováním výchovných, vzdělávacích, pracovních a sociálně rehabilitačních činností.
  • Poradenskou, lektorskou a osvětovou činností.
  • Zajišťováním výletů, poznávacích zájezdů a rekondičních pobytů.
  • Organizováním návštěv společenských, kulturních a sportovních akcí.
  • Organizováním veřejných vystoupení klientů a zaměstnanců.
  • Provozováním internetových stránek společnosti.

Orgány společnosti

Správní rada

Mgr. Eva Hrušková
Jan Zindera
Mgr. Vojtěch Bráborec

Dozorčí rada

Mgr. Marcela Kokešová
Mgr. Miloš Volek
Eva Marková

Ředitelka

Bc. Věra Bráborcová

Zakladatel

Ing. Pavel Bráborec