logo ESF

Sociálně terapeutické dílny

Charakteristika

Je normální, aby dospělý člověk mohl pracovat?

Na takto položenou otázku každý jistě odpoví - ANO. Není ale bohužel zatím normální, aby mohl pracovat každý dospělý člověk s postižením. Vhodných pracovních příležitostí pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením je málo. Na otevřeném trhu práce nemají prakticky žádnou šanci a kapacita chráněných dílen je velmi omezená a navíc i zde najdou pracovní uplatnění pouze ti nejzdatnější, tedy ti s lehkým postižením. Šance dospělých se středně těžkým až těžkým mentálním postižením na pracovní uplatnění byly ještě nedávno nulové.

Nový zákon o sociálních službách přinesl možnost zřídit sociální službu, která tento problém efektivně řeší - sociálně terapeutické dílny. Denní centrum Mateřídouška získalo nejen registraci k provozování této služby, ale v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje také potřebné finanční prostředky na provoz sociálně terapeutických dílen.

Sociálně terapeutické dílny úzce spolupracují s Denním stacionářem Mateřídouška a uživatelům dílen nabízí další služby - celoživotní vzdělávání, rehabilitaci, canisterapii, hypoterapii apod. Každý uživatel se sám rozhodne, jakou škálu služeb bude využívat. Cílem této sociální služby je otevřít dveře do světa pracovního uplatnění všem dospělým a mladistvým bez ohledu na stupeň a formu postižení.

Druh služby

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní sociální službou, která uživatelům poskytuje služby v pracovních dnech:Sociálně terapeutické dílny Chodov
pondělí - pátek od 6,30 - 15,30 hod.

Sociálně terapeutické dílny Sokolov
pondělí - pátek od 7,00 - 15,30 hod.

Místo poskytování služby

Sociálně terapeutické dílny Chodov
Tovární 223, 357 35 Chodov
Tel.: 352 678 140
E-mail: stdchodov@dcmat.cz

Sociálně terapeutické dílny Sokolov
K.H. Borovského 1267, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 668 385
E-mail: stdsokolov@dcmat.cz

Poslání

Všestrannou péčí a podporou k důstojnému a plnohodnotnému životu.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. poskytuje všestrannou podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením v oblasti individuálního rozvoje pracovních dovedností a návyků s důrazem na možné pracovní uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Sociálně terapeutické dílny denního centra nabízejí dospělým osobám a mladistvým především s mentálním a kombinovaným postižením širokou škálu činností zaměřených na rozvoj pracovních dovedností, samostatnosti a soběstačnosti s ohledem na jejich individuální potřeby, přání i schopnost žít důstojným způsobem v přirozené komunitě.

Zásady poskytování

 • respektování osobnosti, lidských práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů se zřetelem na jejich vůli, přání a schopnosti; podpora procesu samostatného rozhodování
 • potřeby, zájmy, přání a práva uživatelů mají v procesu poskytování sociální služby nejvyšší prioritu
 • zachovávání diskrétnosti (mlčenlivosti) a respektování práva uživatelů na intimitu
 • rovnoprávný partnerský přístup k uživatelům, pečujícím rodinám i opatrovníkům
 • individuální přístup ve vztahu k sociálně nepříznivé situaci uživatelů a uplatňování individualizovaného přístupu při nastavování potřebné míry podpory a pomoci
 • jednotlivé činnosti sociální služby jsou poskytovány v souladu s regionální kartou Karlovarského kraje a reagují na identifikované potřeby uživatelů s důrazem na rozvoj jejich samostatnosti a schopnosti žít dlouhodobě v přirozeném prostředí
 • sociální službu poskytují a zajišťují osobnostně a odborně zdatní pracovníci v přímé péči s odpovídající kvalifikací

Cíle

 • získávání, rozvoj a udržování pracovních návyků
 • rozvoj a posílení schopnosti zvládnout opakovaný pracovní výkon s důrazem na produktivní složku pracovní činnosti
 • všestranná podpora snahy o samostatné pracovní uplatnění
 • prohlubování samostatnosti a soběstačnosti
 • samostatné zvládání péče o vlastní osobu
 • plnohodnotné a důstojné zapojení se do života přirozené komunity

Komu je služba určena

Osobám s mentálním a kombinovaným postižením, osobám s tělesným postižením a osobám se zdravotním postižením s poruchou autistického spektra, které nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Služba je určena mladistvým a dospělým uživatelům ve věku od 16 do 64 let.

Služba není určena osobám vyžadujícím speciální ošetřovatelskou nebo zdravotní péči, osobám se závažným psychiatrickým onemocněním, osobám trpícím závislostí (alkohol, drogy apod.) a osobám trvale agresivním, neschopným dlouhodobého pobytu v kolektivu.

Žadatel o službu může být odmítnut z důvodu naplnění kapacity, pak je veden v pořadníku čekatelů do doby uvolnění místa.

Kapacita

Kapacita Sociálně terapeutických dílen Chodov je 35 uživatelů.
Kapacita Sociálně terapeutických dílen Sokolov je 40 uživatelů.
Celková kapacita služby je 75 uživatelů.

Kapacita je v současné době naplněna na obou pracovištích, žadatel o službu bude zapsán do pořadníku.

Jak se lze stát uživatelem služby

Uživatel je do sociálně terapeutických dílen přijímán na základě písemné žádosti. O přijetí do služby rozhoduje ředitelka společnosti ve spolupráci se sociální pracovnicí. Služba sociální prevence je uživateli poskytována na základě písemné smlouvy, která stanoví podmínky čerpání sociální služby.

Nabízené služby

 • Pomoc při osobní hygieně
  Uživatelům služby, kteří potřebují pomoc při osobní hygieně, je k dispozici pracovník zařízení, který v případě potřeby zajišťuje dohled a podporu při dodržování hygienických návyků, případně uživateli pomáhá při osobní hygieně. Cílem je prohloubení samostatnosti při péči o vlastní osobu.
 • Poskytnutí stravy
  Denní centrum zajišťuje celodenní stravu (snídaně, svačiny, oběd). Uživatelé si mohou druh jídla vybrat z jídelníčku, který je zveřejňován s týdenním předstihem. Objednávka stravy se hlásí den předem. Uživatelé mají také možnost si ohřát vlastní stravu v mikrovlnné troubě, která se nachází v kuchyňce denního centra. Jako jídelna uživatelům slouží společenská místnost. Uživatelé se seznamují se zásadami správného stolování a zdravé výživy.
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu
  Každý uživatel služby, který potřebuje pomoc a podporu při péči o vlastní osobu má k dispozici pracovníka, který provádí praktický cílený nácvik jednotlivých úkonů spojených s osobní hygienou. Velký důraz je kladen na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, kdy probíhá cílený nácvik sebeobslužných činností nezbytných pro samostatný život: vedení domácnosti, vaření, úklid, praní, nakupování, nakládání s finančními prostředky, samostatné cestování, posilování běžných návyků v péči o vlastní osobu apod. V rámci podpory zaměřené na integraci lidí s postižením do společnosti jsou rozvíjeny komunikační dovednosti uživatelů, probíhá nácvik sebeprosazování se a je posilována sebedůvěra uživatelů.
 • Podpora rozvoje pracovních návyků a dovedností
  Činnosti pracovní terapie jsou zaměřeny na získávání praktických dovedností a zkušeností. Cíleně je stimulován rozvoj jemné motoriky, schopnost pracovní koncentrace a výdrže. Uživatelé služby se mohou na základě svých schopností a zájmu zapojit do pracovní terapie a rehabilitace v následujících dílnách a pracovištích:
 • Dílna ručních prací a dílna arteterapie
  Důraz je kladen na rozvoj zručnosti a nápaditosti při zhotovování konkrétních výrobků. Uživatel má možnost si vybrat, co by chtěl vyrobit a za podpory vychovatele zvolí vhodný materiál a vypracuje jednoduchý technologický postup výroby, který zapíše či namaluje. Důraz je kladen na samostatnost zpracování a vlastní invenci uživatele. V dílně ručních prací uživatelé pracují se dřevem, papírem i kovem a seznamují s používáním jednoduchých pracovních nástrojů – pilník, ruční pilka, šroubovák, kleště apod. Jsou podporováni v samostatném zvládání nejjednodušších pracovních úkonů. V dílně arteterapie pak uživatelé drátkují, malují na sklo, batikují a provádí různé typy aranží. Jedním z cílů této dílny je rozvoj kreativity a estetického cítění.
 • Textilní a šicí dílna
  Práce v této dílně jsou zaměřeny na šití ruční i strojové, vyšívání, pletení, výrobu textilních doplňků, drobné úpravy oděvů apod. Uživatelé si zde osvojují základní pracovní postupy a dovednosti při práci s textilními materiály. V rámci této dílny se uživatelé učí také správnému praní a žehlení.  
 • Zácvičná kuchyň
  Uživatelé se zde učí základům studené i teplé kuchyně. Učí se bezpečně zacházet s kuchyňskými nástroji a správné manipulaci s elektrickými kuchyňskými přístroji (varná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický sporák apod.). Pozornost je také věnována základům stolování. 
 • Pracoviště výpočetní techniky
  Pracoviště je vybaveno počítačem s tiskárnou, který má připojení na internet. Uživatelé zde mohou hledat nápady a náměty pro svou pracovní činnost. Snahou je, aby se využívání výpočetní techniky stalo běžnou součástí každodenní praxe.  
 • Fotografický ateliér
  Uživatelé mohou využívat digitální fotoaparát, kterým zachycují život ve svém okolí. Zachycují průběh ročních období i významné změny ve městě, kde žijí. Získané snímky pak zpracovávají ve spolupráci s vychovatelem na počítači, vytisknou a zarámují. Tato činnost slouží k rozvoji estetického cítění a prohlubuje schopnost pracovat s výpočetní technikou. Jedním z cílů této činnosti je uspořádání samostatné výstavy.