Malý výkladový slovník

Pojem Význam
Aromaterapie

Aromatické látky rostlin – silice vyvolávají u člověka vedle vjemu vůně a chuti také důležitou biologickou aktivitu. Cílené využívání působení aromatických látek na lidský organismus se nazývá aromaterapií. Nejčastěji pomocí vůně, někdy také i chutě, lze organismus stimulovat k žádoucí aktivitě nebo ho naopak zklidnit a umožnit mu efektivní průběh regeneračních procesů na úrovni tělesné i duševní.V aromaterapii se pracuje s aromaterapeutickými preparáty, jejichž základem jsou rostlinné silice nebo rostlinné oleje. zdroj: www.aromaterapie.cz

Canisterapie

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Všechny druhy canisterapie mají zásadní význam pro klienty. Kromě pozitivních psychických účinků, které známe ze společenské formy canisterapie lze canisterapii využít jako podporu léčby konkrétních zdravotních problémů.zdroj: www.canisterapie.cz

Četnost výskytu mentálního postižení

Lidé s mentálním postižením tvoří jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi postiženými. Navíc počet osob s mentálním postižením nejen u nás, ale i v celosvětovém měřítku stále stoupá. Tento vzrůst může být do značné míry relativní a vysvětluje se jako výsledek lepší evidence mentálně postižených, i když ani dnes není jejich evidence úplná. Absolutní počet mentálně retardovaných v naší populaci není znám. Na základě kvalifikované odhadu lze konstatovat, že mentální retardací trpí asi 3 % občanů.

Dětská mozková obrna (DMO)

DMO je zastřešující pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou centrální kontroly hybnosti, která se objevuje v několika prvních letech života a která se zpravidla v dalším průběhu života nezhoršuje. Označení dětská vyjadřuje období, kdy nemoc vzniká. Pojem mozková vyjadřuje skutečnost, že příčina poruchy je v mozku. Pojem obrnavyjadřuje, že jde o nemoc způsobující poruchu hybnosti těla. Pod pojem DMO nepatří poruchy hybnosti způsobené onemocněním svalů ani periferních nervů. Příčinou špatné kontroly hybnosti a vadné postúry (držení) trupu a končetin je u DMO porucha vývoje nebo poškození motorických (hybných) oblastí mozku.

Ergoterapie

Ergoterapie je v podstatě léčba prací. Je určena tělesně, duševně či smyslově postiženým jedincům a pomáhá jim ke zlepšení ztracených funkcí, dosažení samostatnosti a návratu do normálního života.

Globální čtení

Metoda globálního čtení využívá spojení obrázku a slova. Slovo není chápáno jako skupina písmen, ale jako obrázek. K obrázku např. předmětu je připojen obrázek slova. Tato metoda se používá tehdy, není-li možné k výuce čtení použít metodu analyticko-syntetickou.

Hipoterapie Hiporehabiltace

Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Přejímání motorického pohybu ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v prostoru. zdroj: www.hipoterapie.cz

Humanistický přístup

Humanistický přístup – na prvním místě je osobnost člověka, až pak jeho specifické zvláštnosti (postižení). Jedinec je vnímán jako plnohodnotná osobnost se specifickými potřebami. Pozornost je zaměřena na dovednosti, dispozice, které jsou využívány jako protiváha postižení.

Klasifikace mentálního postižení

Od roku 1992 vstoupila v platnost 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě, která mění dříve užívanou klasifikaci.

Podle nové klasifikace se mentální retardace dělí do šesti základních kategorií:

  1. Lehká mentální retardace

  2. Středně těžká mentální retardace

  3. Těžká mentální retardace

  4. Hluboká mentální retardace

  5. Jiná mentální retardace

  6. Nespecifikovaná mentální retardace

Mentální retardace Mentální postižení

Mentálním postižením nebo mentální retardací nazýváme trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. Mentální postižení není nemoc, je to trvalý stav, způsobený neodstranitelnou nedostatečností nebo poškozením mozku.

Nevzdělavatelnost Nevychovatelnost

Každou lidskou bytost lze vychovávat a vzdělávat, a to bez ohledu na stupeň, míru a charakter postižení. Každý člověk má na základě Listiny základních práv a svobod právo na vzdělání, které mu nemůže být nikým upřeno. Vzdělání a výchova tvoří neoddělitelný vzájemně se doplňující celoživotní proces a tento proces vždy přináší pozitivní výsledky.

Poskytovatel

Poskytovatel sociální služby může být právnická osoba (příspěvková organizace, občanské sdružení, obecně prospěšná společnost apod.) nebo fyzická osoba (rodinný příslušník, známý, soused apod.). Poskytoval může sociální služby poskytovat na základě registrace, kterou uděluje krajský úřad nebo ministerstvo práce a sociálních věcí. Registrace se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je v podstatě účelová sociální dávka, určená výhradně k zajištění (nákupu) sociálních služeb, které uživatel podle stupně závislosti nezbytně potřebuje. Příspěvek je zpravidla vyplácen přímo uživateli a jeho výše se stanovuje podle stupně závislosti. Příspěvek není příjmem uživatele a nelze jej tak používat podle jeho libovolného rozhodnutí, ale pouze k obstarání základních (zpoplatněných) sociálních služeb, které potřebuje.

Strukturovaného učení

Strukturovaného učení akceptuje zvláštnosti dítěte s autismem a přizpůsobuje se jeho specifikám. Znamená vymezení struktury prostředí, které nabízí „jistotu" tím, že vytváří předvídatelná spojení mezi místy, činnostmi a chováním. Jde o vytýčení si místa pro jednotlivé důležité činnosti během dne (stůl pro individuální práci s dítětem, jídelní stůl, prostor pro volnou hru, prostor pro odpočinek apod.). Dále hovoříme o struktuře času - vytvoření vizualizovaného denního programu (konkrétní předměty), jež umožňuje člověku s autismem předvídat události, čas se tak stává konkrétní a strukturu pracovního programu - využití krabic s vnitřní strukturou, šanony, sešity.

Uživatel

Uživatel sociální služby je osoba, která využívá sociální služby, a to za úplatu nebo bezúplatně. Sociální služby může využívat i osoba, které nebyl přiznán příspěvek na péči. Tuto skutečnost může poskytovatel sociální péče zohlednit při stanovení výše úhrady za poskytnuté služby.