Sledujte nás:

Chci se stát klientem denního centra

Jak to probíhá?

Uživatel je do denního stacionáře nebo sociálně terapeutických dílen přijímán na základě písemné žádosti:

O přijetí do služby rozhoduje ředitelka společnosti ve spolupráci se sociální pracovnicí.

S každým zájemcem o poskytování služby je provedeno osobní jednání. Jednání probíhá v prostorách služby, o kterou se zájemce uchází. Zájemce může doprovázet osoba, kterou si sám určí (např. rodiče, opatrovník, osoba blízká). Během tohoto osobního jednání je zájemce seznámen s činnostmi, které Denní centrum Mateřídouška, z.ú. v rámci sociální služby nabízí. Jsou mu popsány cíle služby, obsah a podmínky, za kterých je služba realizována. Zájemce je seznámen s provozním řádem konkrétní služby, informován o ceně služby, provozní době, podmínkách, které jsou nutné pro uzavření smlouvy o poskytování služeb. Součástí tohoto jednání je prohlídka pracoviště a názorná ukázka činností, které zařízení nabízí.

Po seznámení zájemce s možnostmi služby je provedeno sociální šetření, kdy je zjišťována aktuální nepříznivá sociální situace uchazeče, jsou zjišťovány jeho potřeby, cíle, zájmy, očekávání a přání. Zájemci je vytvořen dostatečný prostor pro vlastní vyjádření.  Z tohoto jednání je pořízen písemný záznam z jednání se zájemcem o službu, který slouží jako podklad pro nastavení budoucí spolupráce. Zjištěné údaje mají důvěrný charakter.

Pokud žadatel splňuje podmínky pro přijetí a sám je spokojen s nabídkou služby, je s žadatelem uzavřena písemná smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v denním stacionáři nebo smlouva o poskytnutí služeb sociální prevence v sociálně terapeutických dílnách.     

V případě naplněné kapacity zařízení je žadatel o službu zapsán do pořadníku čekatelů.

Přihlášení