Sledujte nás:

Historie denního stacionáře Sokolov

Jak to vše začalo...

V roce 2008 se na Mateřídoušku obrátilo několik sokolovských rodičů s prosbou, zda by Mateřídouška neuvažovala o zřízení dalšího pracoviště denního stacionáře v Sokolově. Oslovili jsme tedy vedení města Sokolova, které záměr podpořilo a začalo období dlouhého hledání i zklamaných nadějí. Během deseti let jsme navštívili několik budov, zastupitelé města Sokolova opakovaně schvalovali záměr zřízení sokolovského denního stacionáře a jednou se nám dokonce podařilo získat i stavební povolení na rekonstrukci vhodné městské budovy. Často situace vypadala nadějně, ale kýženého výsledku se nikdy nepodařilo dosáhnout. Zásadní změna nastala až v roce 2015, kdy denní centrum získalo darem od města Sokolova nevyužívanou budovu bývalé školní jídelny a družiny. V roce 2016 byla úspěšně podána žádost o dotaci z IROP a v prosinci roku 2017 byla zahájena stavební rekonstrukce, která byla dokončena v srpnu 2018. Od 1. 10. byl zahájen provoz sokolovského denního stacionáře.

Níže si můžete přečíst, jak konkrétně se vyvíjela situace kolem sokolovského stacionáře od konce roku 2014, jak jsme ji svého času prožívali a jak jsme o ní my, ale i místní tisk informovali.

Vážní rodiče, milí klienti, přátelé a kamarádi Mateřídoušky. Chtěli bychom vám pravidelně nabízet aktuální informace z jednání, která probíhají a budou probíhat s vedením města Sokolova. Hlavním cílem těchto jednání je urychlená realizace v minulosti schváleného záměru zřídit v Sokolově další pracoviště denního stacionáře, který provozuje Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Jako přímý účastník všech jednání na úrovni města i kraje bych si dovolil krátkou rekapitulaci.

V roce 2008 denní centrum požádalo vedení města Sokolova o podporu snahy zřídit sokolovské pracoviště denního stacionáře. Tato žádost byla motivována především zájmem sokolovských rodin, které absenci denního stacionáře v Sokolově pociťovaly a pociťují jako výrazné ztížení své nelehké životní i sociální situace. Dalším důvodem, který vedl denní centrum k výše zmíněné žádosti, byla snaha vyřešit kapacitní problémy chodovského stacionáře, který byl v minulosti dvakrát přistavován a další rozvoj není možný nejen z prostorových důvodů, ale i z hlediska kvality péče. Navíc jsme toho názoru, že denní stacionář patří mezi základní sociální ambulantní služby a bývalé okresní město Sokolov službu tohoto typu nemůže dlouhodobě postrádat.

Výsledkem žádosti pak bylo usnesení rady města Sokolova (č. 489/19/8R/2008), ve kterém je konstatováno, že rada města podporuje vznik denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území města Sokolova.

Od tohoto roku byly městem hledány vhodné prostory pro vznik denního stacionáře. Celkem bylo vytipováno pět různých objektů. Tři objekty byly nevhodné svou velikostí a uspořádáním, nabídka jednoho objektu byla městem stažena (volné prostory v mateřské škole). Budovu kraje na Starém náměstí vhodnou pro denní stacionář, se rozhodlo město využít pro budoucí městskou knihovnu.

V únoru tohoto roku nabídlo vedení města dennímu centru pro zřízení denního stacionáře prostory v Gagarinově ulici, kde sídlí občanského sdružení ZDRAPOSO, o.s., které nabízí lidem se zdravotním postižením chráněná pracovní místa. Město požádalo denní centrum o vypracování projektové studie, která by vyčíslila předběžné náklady na případnou rekonstrukci. Dále město požadovalo po denním centru záruky, že budoucí provoz sokolovského stacionáře bude hrazen z dotačních titulů kraje a MPSV. V květnu předložilo denní centrum městu projektovou studii. Karlovarský kraj ve svém Akčním plánu na 2015 navýšil kapacitu denního stacionáře pro bývalý Sokolovský okres ze 45 klientů na 60 a tím vyslovil souhlas s budoucím financováním provozu sokolovského stacionáře. Záštitu nad zajištěním financování převzal hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný.

Na základě těchto skutečností rada města Sokolova svým usnesením (č. 366/12/14R/2014) doporučila zastupitelstvu města schválit záměr zřízení pracoviště denního stacionáře v Sokolově. Zastupitelstvo města pak na svém 27. zasedání, které se konalo 26.6. 2014 schválilo usnesení 1/27Z/2014 Záměr zřízení pracoviště denního stacionáře v Sokolově, kde je konstatováno, že zastupitelstvo města schvaluje záměr zřízení pracoviště denního stacionáře DC Mateřídouška v Sokolově.

Město v průběhu léta zajistilo zpracování projektu na rekonstrukci a na konci září bylo vydáno stavební povolení. V druhé polovině listopadu pak byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací.

Tento týden rada města revokovala usnesení předchozí rady a svým usnesením (č. 685/2a/14R/2014) zrušila veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací, čímž byla zastavena příprava chystané rekonstrukce.  

Ve čtvrtek 4.12. proběhlo první jednání s novým vedením města, kterého se zúčastnil pan starosta Jan Picka a paní místostarostka Renata Oulehlová. Na tomto jednání jsme se dozvěděli, že nové vedení města chce v budoucnu rozšířit nabídku chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, které zajišťuje současný správce budovy občanské sdružení ZDRAPOSO, o.s. Umístění denního stacionáře do této budovy by tento záměr neumožnilo. Vedení města konstatovalo, že o zřízení denního stacionáře v Sokolově má zájem a je ochotné urychleně hledat jiné uspokojivé řešení jak pro město Sokolov tak pro Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Během dopoledne jsme pak navštívili volné prostory v základní škole v Běžecké ulici. Tyto prostory však byly nevyhovující velikostí i uspořádáním. Dále jsme si prohlédli bývalou školní družinu a jídelnu u zrušené 4. základní školy v Sokolovské ulici a byla nám poskytnuta v elektronické podobě výkresová dokumentace této budovy.

V pátek 5.12. se uskutečnilo další jednání s paní místostarostkou Renatou Oulehlovou, na kterém byly domluveny základní podmínky další spolupráce mezi městem Sokolov a Denním centrem Mateřídouška, o.p.s. Denní centrum vyslovilo souhlas s nabízenou variantou, že denní stacionář bude umístěn v budově bývalé školní jídelny a družiny. Objekt je stavem i velikostí po stavební rekonstrukci schopen plně vyhovět všem požadavkům provozu denního stacionáře a navíc nabízí i možnost budoucího rozvoje služby i poskytování širší škály sociálních služeb, než by tomu bylo v objektu v ZDRAPOSA v Gagarinově ulici. Výše uvedenou variantou se bude na svém jednání 9.12. zabývat rada města, která rozhodne o dalším postupu. Výsledek tohoto jednání bude uveřejněn zde.

Děkujeme všem, kdo podporují snahu Mateřídoušky zřídit sokolovské pracoviště denního stacionáře a pečujícím rodinám i jejich dětem slibujeme, že svou dlouholetou snahu o zlepšení jejich života nevzdáme.  

Za Denní centrum Mateřídouška Ing. Pavel Bráborec 

Zastupitelstvo města Sokolova se na svém jednání konaném dne 11.12.2014 usneslo (č.u.14/2Z/2014), že rada města na příštím zasedání zastupitelstva, které se bude konat 29. 1. 2015, předloží zastupitelstvu zprávu o stavu realizace denního stacionáře pro postižené děti MATEŘÍDOUŠKA v Sokolově.

Vedení města Sokolova potvrdilo na jednání konaném ve středu 17. prosince záměr zřídit v Sokolově denní stacionář a předložilo Mateřídoušce návrh řešení. Jednání se za město Sokolov zúčastnil starosta Bc. Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová, místostarosta Ing. Karel Jakobec a vedoucí sociálního odboru Mgr. Soňa Zaschkeová. Za Mateřídoušku se jednání zúčastnil Ing. Pavel Bráborec a Ing. Milan Kaláb (projektant). Na základě tohoto jednání byly stanoveny následující kroky. Do poloviny února 2015 zajistí město Sokolov ve spolupráci s Mateřídouškou vypracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy bývalé školní družinu a jídelny u zrušené 4. základní školy v Sokolovské ulici. Po vypracování projektové dokumentace, která stanoví cenu rekonstrukce, bude hledán vhodný finanční zdroj na její realizaci. Objekt svou velikostí nabízí možnost rozšíření činností, které původní záměr sokolovského pracoviště stacionáře (budova ZDRAPOSA) neumožňoval. Kromě denního stacionáře by Mateřídouška ráda nabízela také respitní a rehabilitační péči a ve spolupráci se Správou zdravotních a sociálních služeb Cheb také ranou péči. Sokolovský denní stacionář nabídne pečujícím rodinám příjemné zázemí pro setkávání a pořádání přednášek nebo seminářů zaměřených na problematiku péče o děti s postižením. V minulosti byla Mateřídouška požádána rodiči o podporu při založení Klubu rodičů, v současnosti se tak nabízí možnost tento záměr uskutečnit.

Posledním tématem, kterému se na svém čtvrtečním jednání (29. 1.) věnovalo zastupitelstvo města Sokolova, byl denní stacionář. Zastupitelé podpořili vznik denního stacionáře v Sokolově a jejich zájem o tuto sociální službu na území města je neměnný. Rada města předložila zastupitelům zprávu o průběhu realizace výše zmíněného záměru. Jaká je tedy v této chvíli situace a jak záměr zřídit v Sokolově pracoviště denního stacionáře vypadá? Vedení města nabídlo dennímu centru objekt bývalé školní družinu a jídelny u zrušené 4. základní školy v Sokolovské ulici. Denní centrum se rozhodlo tento objekt získat do svého vlastnictví a v budoucnu ve spolupráci s městem zajistit jeho potřebnou rekonstrukci. Forma a způsob převodu nemovitosti na denní centrum se v současnosti řeší a lze předpokládat, že změna vlastníka proběhne v prvním pololetí tohoto roku. Dále byly zahájeny projekční práce a v průběhu měsíce března by měl být hotový projekt rekonstrukce. V druhé polovině roku budou vyhlášeny nové dotační programy, ze kterých by mělo být možné rekonstrukci stacionáře financovat. Vedení města přislíbilo finanční podporu budoucího provozu denního stacionáře. Všechny výše uvedené informace nás zatím opravňují k mírnému optimizmu a doufáme, že postoj vedení města i zastupitelstva se již nezmění. Děkujeme všem, kteří záměr zřízení denního stacionáře v Sokolově neúnavně podporují.

V současné době se zpracovává projekt na stavební rekonstrukci objektu, který by měl být hotov do konce dubna. V průběhu dubna projedná rada a zastupitelstvo darování budovy bývalé školní družinu a jídelny dennímu centru. Karlovarský kraj nadále podporuje zřízení sokolovského pracoviště denního stacionáře a v roce 2016 počítá s financováním jeho provozu. Zatím vše probíhá dobře a všichni doufáme, že zahájení provozu stacionáře v Sokolově je v dohlednu a žádná nenadále komplikace tento záměr již nezhatí. Děkujeme všem, kteří nás nepřestali podporovat a drží nám i sobě palce.

Článek ze Sokolovského deníku:

Získat budovu má nezisková organizace Mateřídouška. Společnost má totiž větší šanci získat dotace na rekonstrukci.

Vedení sokolovské radnice se rozhodlo darovat školní jídelnu s družinou v bývalé 4. základní škole. V budově chce tak podpořit vznik sociálních služeb pro postižené. Zájem avizuje obecně prospěšná společnost Mateřídouška z Chodova. Ta by jako majitel a provozovatel byla oproti městu ve výhodě. Měla by totiž větší šance získat na rekonstrukci budovy dotace.

„Mateřídouška chce v objektu zřídit denní stacionář a respitní a ranou péči. Ty jsou spolu s dobou poskytované péče v podmínkách dohody mezi společností a Sokolovem. „Mateřídouška nás o objekt požádala. My ale musíme v rámci veřejné soutěže vyhlásit záměr darování objektu. Ale město bude mít v podmínkách to, aby zájemce minimálně deset let v budově provozoval všechny tři námi požadované služby,“ potvrdila místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Aby jídelna mohla sloužit pro sociální služby, bude nutná její rekonstrukce. „Nezisková organizace působící v sociálních službách, má větší šanci získat prostředky na rekonstrukci než město. I proto Sokolov zvolil formu daru,“ dodala Oulehlová.

Manželé Bráborcovi provozují denní stacionář v Chodově pětadvacet let. O tom, že to dělají dobře, svědčí prestižní ocenění kvality, kterým se mohou pochlubit pouze tři zařízení v celé České republice. Co se jim však doposud nepodařilo, je otevření denního stacionáře v Sokolově.

„Jednání na radnici byla velmi emotivní. Bývalé vedení nám slíbilo jeden objekt, nové vedení ho smetlo ze stolu. Rodiče šíleli. Poté jsme dostali přislíbený objekt bývalé družiny a jídelny u bývalé 4.ZŠ v Sokolově. Objekt je větší, komfortnější, a tím pádem jsou zde i větší možnosti do budoucna,“ řekl manažer Mateřídoušky Pavel Bráborec.

Celý objekt bývalé školy je rozdělen na tři části. Kromě zmíněné družiny s jídelnou je to tělocvična a hlavní budova školy. „Tělocvičnu si ponecháme. Opravili jsme ji a pronajímáme, je o ni zájem. Co s bude s budovou školy, není zatím stále jisté,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Autor: Roman Cichocki
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/sokolov-daruje-jidelnu-s-druzinou-20150402.html

Zastupitelstvo města Sokolova jednomyslně rozhodlo na svém zasedání dne 18.6.2015 usnesením č. 21/6Z/2015 o darování objektu školní jídelny s družinou u bývalé 4. základní školy. V této chvíli zbývá pouze dohodnout definitivní podobu darovací smlouvy. Na konci července by mělo být vydáno stavební povolení na rekonstrukci objektu. Během léta se pak bude připravovat žádost o poskytnutí dotace z evropských fondů na financování stavební rekonstrukce a v první polovině příštího roku plánujeme její provedení. Zahájení provozu by se tak mohlo uskutečnit na podzim roku 2016. Chtěli bychom poděkovat zastupitelům i vedení města Sokolova za vstřícný přístup, kterého si velmi vážíme a zároveň oceňujeme snahu nabídnout sokolovským pečujícím rodinám sociální služby, které jim pomohou lépe zvládat nelehkou životní situaci.

V srpnu se Mateřídouška stala vlastníkem budovy školní jídelny s družinou u bývalé 4. základní školy. První a velmi důležitý krok na cestě k sokolovskému dennímu stacionáři byl úspěšně dokončen. Ve čtvrtek 17. září zastupitelstvo města schválilo darování projektové dokumentace rekonstrukce objektu budoucího stacionáře. Na základě této dokumentace denní centrum v průběhu října získá i stavební povolení. Děkujeme vedení města i všem zastupitelům za soustavnou podporu.

Na začátku září začalo denní centrum oficiálně spolupracovat se společností Erste Grantika Advisory, a.s. Tato společnost se zavázala k tomu, že dennímu centru zpracuje žádost o dotaci na rekonstrukci budovy, následně zajistí výběr dodavatele stavby a poskytne dennímu centru pomoc s dotačním managementem. Do konce září by měl být vyhlášen vhodný dotační program, ze kterého bude možné v budoucnu čerpat peníze na celkovou rekonstrukci sokolovského stacionáře. Lze předpokládat, že k zahájení rekonstrukce by mohlo dojít v prvním pololetí příštího roku. Naší snahou bude zahájit provoz stacionáře ještě v roce 2016.

Nákres budovy budoucího denního stacionáře

Od darování školní jídelny s družinou u bývalé 4. základní školy uplynul rok. Rádi přinášíme dobré zprávy, neboť se zatím podařilo vše, co jsme si předsevzali a naplánovali. Jedinou nepříjemností bylo pozdější vyhlášení dotační výzvy, která byla místo v březnu vyhlášena až v červnu.

V červenci byla podána žádost o evropskou dotaci, v září jsme získali potřebná stavební povolení a na začátku tohoto týden jsme uzavřeli s Českou spořitelnou úvěrovou smlouvu na předfinancování stavební rekonstrukce stacionáře. Na konci tohoto roku bychom se měli dozvědět, jak byla naše žádost posouzena a zda jsme získali dotaci. Vzhledem k tomu, že jsme žádost podali jako úplně první, je šance na získání peněz velmi vysoká. V momentě, kdy budeme mít kladné vyjádření o dotaci, vybereme dodavatele stavby a neprodleně začneme s rekonstrukcí, která by mohla skončit v druhé polovině příštího roku. Se zahájením provozu tedy počítáme v posledním čtvrtletí roku 2017.

Velké poděkování patří panu Ing. Kalábovi, který vypracoval projektovou dokumentaci a vyřídil stavební povolení i společnosti Erste Grantika Advisory, a.s., která vypracovala a podala za denní centrum dotační žádost. Držte nám palce, sen o sokolovském stacionáři se začíná naplňovat.

Věra Bráborcová
ředitelka Denního centra Mateřídouška, o.p.s.

Poslední týden v říjnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Velmi nás potěšilo, že jsme byli tentokráte úspěšní. Šest firem projevilo zájem o rekonstrukci stacionáře a jako nejlepší byla vybrána nabídka firmy SUAS – stavební, s.r.o. Poslední týden v listopadu by mělo dojít k podepsání smlouvy a k předání staveniště. Všechny stavební práce by měly být hotové do konce července 2018 a pak už nic nebude bránit tomu, aby stacionář zahájil svou činnost. Oficiální zahájení provozu stacionáře plánujeme na září 2018. Držte nám palce, ať se vše povede.

Přihlášení