Sledujte nás:

O denním centru Mateřídouška

Vše začalo v roce 1990, kdy se rodiče pečující o děti se zdravotním postižením rozhodli, že jim nabídnou kromě rodičovské lásky a péče i možnost poznávat svět. V listopadu 1990 byl v Chodově založen jeden z prvních denních stacionářů pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Málokdo věřil a odborníci pochybovali o úspěchu tohoto rodičovského počinu. Mýlili se. Denní stacionář Mateřídouška hledal své místo na slunci, získával nové zkušenosti i klienty. Z drobných kvítků jednotlivých činností postupem let vykvetla pestrá a bohatá kytice aktivit, které všestranně rozvíjí duševní i tělesné schopnosti jednotlivých klientů a pomáhají pečujícím rodinám zvládat nelehké břímě zdravotního postižení.

V roce 2007 nastal čas přemýšlet o dalším směřování chodovského stacionáře. Řada jeho klientů dospěla, což s sebou přineslo i nové výzvy. V tomto roce byla založena obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., která převzala od Karlovarského kraje provoz denního stacionáře. V roce 2009 denní centrum začalo poskytovat v Karlovarském kraji zcela novou sociální službu, sociálně terapeutické dílny. Ty otevírají mladistvým a dospělým se zdravotním postižením dveře do světa pracovního uplatnění a připravují je na možný vstup na chráněný nebo otevřený trh práce.

Jaká je současnost Denního centra Mateřídouška? Denní centrum nabízí dětem, mladistvým i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a osobám s poruchou autistického spektra ambulantní sociální služby prostřednictvím dvou sociálních služeb – denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. Obě sociální služby mají svá pracoviště v Chodově a v Sokolově.

Denní centrum Mateřídouška patří mezi největší poskytovatele ambulantních sociálních služeb pro klienty se zdravotním postižením v Karlovarském kraji. Od roku 2023 se Mateřídouška může pochlubit unikátem, kdy má jako jediná organizace dvě pracoviště denních stacionářů s nejvyšší certifikací Značky kvality v sociálních službách v našem kraji. Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat.

V létě roku 2023 změnila Mateřídouška svou právní formu z obecně prospěšné společnosti na tzv. zapsaný ústav (z. ú.).


Naší snahou není jen někoho nést životem v láskyplné náruči, ale podávat s láskou pomocnou ruku k samostatnému životu.

Denní centrum Mateřídouška, z.ú. realizuje svoje poslání poskytováním následujících obecně prospěšných služeb:

 • Provozem denních stacionářů v Chodově a v Sokolově pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra. V rámci provozu denních stacionářů společnost nabízí klientům služby sociální péče v souladu s § 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 12 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.
 • Provozem sociálně terapeutických dílen v Chodově a Sokolově pro mladistvé a dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra. V rámci provozu sociálně terapeutických dílen společnost nabízí klientům služby sociální prevence v souladu s § 67 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 32 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.
 • Zajišťováním výchovných, vzdělávacích, pracovních a sociálně rehabilitačních činností.
 • Poradenskou, lektorskou a osvětovou činností.
 • Zajišťováním výletů, poznávacích zájezdů a rekondičních pobytů.
 • Organizováním návštěv společenských, kulturních a sportovních akcí.
 • Organizováním veřejných vystoupení klientů a zaměstnanců.
 • Provozováním internetových stránek společnosti.

Orgány společnosti

Ředitelka společnosti
Bc. Věra Bráborcová

Správní rada

Mgr. Marcela Kokešová
Mgr. Vojtěch Bráborec
Lucie Marková, DiS.

 

Zakladatel
Ing. Pavel Bráborec, MBA

Spolupráce

Zárukou kvalitní odborné péče je i dlouhodobá spolupráce denního centra s celou řadou odborníků, odborných pracovišť, městskými a dalšími institucemi a s neziskovými organizacemi:

Odborníci a odborná pracoviště:

 • Nautis, z.ú.
 • Centrum terapie autismu, s.r.o.
 • Institut bazální stimulace podle prof. dr. Fröhlicha, s. r. o.
 • Když pes pomáhá žít – Canisterapie Stránský
 • Zřetel, s.r.o.
 • Speciálně pedagogické centrum v Karlových Varech
 • Speciálně pedagogické centrum v Sokolově
 • Speciálně pedagogické centrum pro neslyšící v Plzni
 • Střední pedagogická škola v Karlových Varech
 • Centrum augmentativní a alternativní komunikace v Praze
 • Logopedie – Mgr. Andrea Mazancová, Mgr. Dominika Kaňková
 • Pegas Děpoltovice – jízdy na koních

Neziskové organizace:

 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR z.s.
 • Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR z.s.
 • Farní charita Karlovy Vary
 • Raná péče Krůček, z.ú.
 • Společnost Dolmen, z.ú.
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík, p.o.
 • Chráněné bydlení Sokolov z.s.
 • Občanské sdružení Dětská radost z.s.
 • Bazalsnuz Ostrava o.s.
 • spolek Autistik z.s.
 • 3lobit o.z.
 • Centrum pro dítě a rodinu Valika z.s.
 • Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s.
 • Tyfloservis, o.p.s., Karlovy Vary
 • Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s.

Instituce města Chodova:

 • Městský úřad Chodov
 • DDM Bludiště
 • ZŠ a ZŠS v Chodově
 • ZUŠ
 • Klub seniorů
 • Městská galerie
 • Městská knihovna
 • Infocentrum
 • Pečovatelská služba

Další instituce:

 • Karlovarský kraj
 • Krajská knihovna K. Vary
 • Magistrát města K. Vary
 • Městský úřad Cheb
 • Městský úřad Nová Role
 • Obecní úřad Staré Sedlo
 • Obecní úřad Mírová
 • Městský úřad Ostrov
 • Městská knihovna Ostrov
 • Městský úřad Sokolov
 • Městská knihovna Sokolov
 • DDM Sokolov
 • Městský úřad Kraslice

Přihlášení