Sledujte nás:

Ochrana osobních údajů

Denní centrum Mateřídouška, z.ú. vám tímto překládá informace o nakládání s osobními údaji a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste fyzickou osobou a klientem denního stacionáře nebo klientem sociálně terapeutických dílen, je správcem Vašich osobních údajů Denní centrum Mateřídouška.

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

Denní centrum Mateřídouška jako správce můžete kontaktovat na adrese:

Denní centrum Mateřídouška, z. ú.
Školní 737, 357 35 Chodov
Tel.: 352 665 992, 607 718 345
E-mail: info@dcmat.cz

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Ing. Stanislav Novák
tel. 606 070 185
e-mail: poverenec@gmail.com

4. Kdy se mohu já jako občan obrátit na Denní centrum Mateřídouška ve věci ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, pak se na nás můžete obrátit se stížností.

5. Z jakého důvodu zpracovává Denní centrum Mateřídouška moje osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla za účelem:

uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby
Pokud jste naším klientem, musíme Vás určitým způsobem identifikovat jako smluvní stranu. Proto shromažďujeme údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, v případě nezletilého klienta jméno a příjmení zákonného zástupce, u dospělých klientů informace o svéprávnosti, v případě omezení identifikační údaje opatrovníka. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí sociální služby, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů. Další údaje jako např. místo skutečného pobytu, informace o přiznání mimořádných výhod, kontakt na kontaktní osoby a zákonné zástupce jsou údaji dobrovolnými, tzn. jejich nesdělení, nemá vliv na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

dodržení právní povinnosti Denního centra Mateřídouška
Pokud jste naším klientem, musíme dodržovat zákonné povinnosti. K tomu zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, popř. informace o zvýšení příspěvku na péči a to pro účely plnění zákonem stanovených povinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

poskytování sociální péče a sociální prevence
Abychom Vám mohli zajistit co nejlepší péči, potřebujeme znát o Vás citlivé údaje např. jaké kompenzační pomůcky užíváte, jaké užíváte léky apod. Tyto údaje jsou nutné za účelem poskytování sociální péče a sociální prevence ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

prezentace a propagace Denního centra Mateřídouška
Pokud jste naším klientem, můžete souhlasit se zveřejňováním Vašich osobních údajů na našich informačních a propagačních materiálech, internetových stránkách a Facebooku a v rozsahu: jméno, fotografie a videozáznam. Nikdy nezveřejňujeme údaje o Vašem zdravotním stavu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat jakýmkoliv sdělením (písemně, emailem, ústně) sociálnímu pracovníkovi.

6. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?

Ano, v souvislosti se zákonnou povinností.

7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

12. Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

13. Do kdy mi Denní centrum Mateřídouška poskytne odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

14. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

15. Dal jsem Dennímu centru Mateřídouška souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

Přihlášení