Sledujte nás:

Odlehčovací služby

Domácí péče o dítě s postižením představuje náročnou a dlouhodobou zátěž, která výrazným způsobem zasahuje do celkového fungování rodiny. U dětí s těžkým, případně kombinovaným postižením se většinou jedná o péči nepřetržitou. Náročnost této péče může mít u pečujících osob za následek trvalé vyčerpání, sociální izolaci i zdravotní následky. Ztráta času pro sebe, vyčlenění z běžného společenského života, výrazně ovlivňuje jejich kvalitu života. Odlehčovací služba nabízí možnost krátkodobé pomoci, kdy si rodič nebo opatrovník může na několik dnů od náročné péče odpočinout. Krátkodobý pobyt nabízí například možnost volného víkendu, který lze využít k rekreaci a odpočinku. Pobyty v průběhu týdne umožňují klidné vyřizování úředních záležitostí a nabízejí i možnost zapojení se do kulturního a společenského života. Pobytová odlehčovací služba pomáhá pečujícím rodinám zvládat nelehké břemeno domácí péče.

Druh služby

Odlehčovací služba je krátkodobá pobytová služba, která se uživatelům poskytuje v souladu s § 44 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách.

Provozní doba

Odlehčovací služba se poskytuje maximálně 7 dní v měsíci na základě předběžné domluvy se zájemci o službu. Provozní doba služby je pondělí – pátek od 15.30 do 6.00 hodin následujícího pracovního dne. Víkendové pobyty mohou začínat v pátek od 15.30 a trvají zpravidla do pondělního rána do 6.00 hodin. Pobyt lze po domluvě zahájit a ukončit i kterýkoliv den o víkendu. Dobu začátku a ukončení pobytu lze individuálně přizpůsobit potřebám uživatele v rámci stanovené provozní doby.

Místo poskytování služby

Odlehčovací služby Mateřídouška
Sokolovská 1508, 356 01 Sokolov
vedoucí provozu pracoviště
tel.: 722 095 263, 722 095 242
E-mail: info@dcmat.cz

Poslání

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. poskytuje prostřednictvím odlehčovací služby podporu a pomoc pečujícím rodinám a osobám se zdravotním postižením, zejména osobám s mentálním a kombinovaným postižením a osobám s PAS. Služba prostřednictvím individuálně zacílených činností podporuje a usnadňuje dlouhodobé setrvání osob se zdravotním postižením v domácí péči.

Zásady poskytování

 • espektování osobnosti, lidských práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů se zřetelem na jejich vůli, přání a schopnosti; podpora procesu samostatného rozhodování
 • potřeby, zájmy, přání a práva uživatelů mají v procesu poskytování sociální služby nejvyšší prioritu
 • zachovávání diskrétnosti (mlčenlivosti) a respektování práva uživatelů na intimitu
 • rovnoprávný partnerský přístup k uživatelům, pečujícím rodinám i opatrovníkům
 • individuální přístup ve vztahu k sociálně nepříznivé situaci uživatelů a uplatňování individualizovaného přístupu při nastavování potřebné míry podpory a pomoci
 • jednotlivé činnosti sociální služby jsou poskytovány v souladu s regionální kartou Karlovarského kraje a reagují na identifikované potřeby uživatelů s důrazem na rozvoj jejich samostatnosti a schopnosti žít dlouhodobě v přirozeném prostředí
 • sociální službu poskytují a zajišťují osobnostně a odborně zdatní pracovníci v přímé péči s odpovídající kvalifikací

Cíle

 • podpora pečujících rodin a opatrovníků
 • prohlubování a podpora rozvoje samostatnosti a soběstačnosti
 • individuální pomoc při kompenzaci mentálního nebo kombinovaného postižení
 • podpora dlouhodobého setrvání v přirozené komunitě

Komu je služba určena

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby se zdravotním postižením s poruchou autistického spektra bez ohledu na formu a stupeň postižení. Služba je určena široké věkové škále uživatelů od dětí předškolního věku po dospělé klienty od 3 let do 64 let.
Služba není určena osobám se závažným psychiatrickým onemocněním, osobám trpícím závislostí (alkohol, drogy, apod.) a osobám trvale agresivním, neschopným dlouhodobého pobytu v kolektivu.
Žadatel o službu může být odmítnut z důvodu naplnění kapacity, pak je veden v pořadníku čekatelů do doby uvolnění místa.

Jak se lze stát uživatelem služby

Uživatel je do služby přijímán na základě písemné žádosti. O přijetí do služby rozhoduje ředitelka společnosti ve spolupráci se sociální pracovnicí. Služba je uživateli poskytována na základě písemné smlouvy, která stanoví podmínky čerpání péče.

Kapacita služby

Maximální kapacita služby jsou dvě lůžka.

Způsob realizace služby

Služba je realizována pomocí metod zjišťování individuálních potřeb v souladu s požadavky Regionální karty odlehčovací služby Karlovarského kraje. Dále pak metodami mapování nutné míry podpory a pomoci. Důležitou součástí celkového procesu poskytování služeb sociální péče je spolupráce služby s rodinou, případně s opatrovníkem uživatele.  
Služba nabízí uživatelům základní činnosti v souladu se zákonnými požadavky: Uživatelům odlehčovací služby jsou poskytovány tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

 

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších   aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

f) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

 

Základní činnosti jsou zakomponovány do jednotlivých výchovně vzdělávacích metod a postupů. Sociální práce s uživateli může mít formu jak individuálního tak skupinového zaměstnání. Základním východiskem pro sociální práci s uživatelem je identifikace jeho potřeb, která se provádí v souladu s Regionální kartou odlehčovací služby Karlovarského kraje.

S uživatelem služby a jeho rodinou je dohodnut individuální plán spolupráce, který obsahuje také zmapování nutné podpory a pomoci, kterou uživateli musí sociální služba poskytnout. V procesu plánování průběhu služby jsou zjišťována také přání uživatele, který má možnost svobodné volby při výběru cílů spolupráce. Při realizaci cílů je uživatelům poskytována potřebná míra podpory. Individuální plán obsahuje kromě cílů také popis zvolených výchovně vzdělávacích postupů a upozorňuje na možná rizika související s vlastní výchovně vzdělávací činností uživatele. Snahou je tato rizika minimalizovat, proto je velký důraz kladen na prevenci možných úrazů. Při komunikaci s uživateli, kteří nejsou schopni verbálního projevu, jsou využívány alternativní způsoby komunikace (komunikační tabulky, znaková řeč apod.).

Spolupráce s pečujícími rodinami

Ohleduplnost, otevřenost, profesionalita a citlivý přístup jsou základní principy, na kterých je založena vzájemná spolupráce mezi pečujícími rodinami a odlehčovací službou. Rodiče mají možnost si prohlédnout prostory, kde je odlehčovací služba poskytována. Mohou se seznámit s jednotlivými činnostmi, které služba uživatelům nabízí. Po skončení pobytu jsou rodiče podrobně informováni o průběhu pobytu. Získají informaci o aktivitách a činnostech, do kterých se jejich dítě zapojilo i jak pobyt zvládalo.

Přihlášení