Sledujte nás:

Charakteristika denních stacionářů

Může člověk s mentálním postižením prožít šťastný a spokojený život?​

Na tuto důležitou a nelehkou otázku hledá již od roku 1990 odpověď svou činností Denní stacionář Mateřídouška pro děti, mládež i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Lidé s postižením se tu učí poznávat svět i sami sebe. Rozšířený názor, že člověk s mentálním postižením musí být nešťastnou, bezmocnou a zbytečnou bytostí je v Mateřídoušce popírán na každém kroku.

Jako je květ mateřídoušky tvořen mnoha drobnými kvítky, je i život v Mateřídoušce naplněn mnoha drobnými radostmi. Děti i dospělí objevují život s přirozeným zájmem a osobní dychtivostí. Rádi zpívají, malují, tančí, navštěvují cukrárny i restaurace, jezdí na výlety a školy v přírodě, jsou pozornými posluchači koncertů a vděčnými diváky divadelních i filmových představení.

Prožívají své lásky i zklamání, hledají si své idoly a vzory. Vnímají svět s hlubší citovostí. Rozum jejich duši příliš nesvírá obručí konvenčních pravidel a nařízení. Mají-li radost, rozdali by ji všem. Jsou-li smutní, pláčou bez ostychu a zábran. Dostanou-li lásku, vrací ji znásobenou. Lidská bolest je nenechá lhostejnými. Jejich svět je jiný než ten náš, takzvaně normální. Je to svět plný barev, pohádek a silných emocí a když nám dovolí, abychom do něj nahlédli, často jim můžeme jen tiše závidět. 

Druh služby

Denní stacionář Mateřídouška je ambulantní sociální služba, která uživatelům poskytuje služby v pracovních dnech:

pondělí – pátek od 6,00 – 15,30 hod.

Délku provozní doby lze v individuálních případech přizpůsobit časovým potřebám uživatele a jeho rodiny.

Místo poskytování služby

Denní stacionář Chodov
Školní 737, 357 35 Chodov
tel.: 352 665 992, 607 718 345
E-mail: info@dcmat.cz

Denní stacionář Sokolov
Sokolovská 1508, 356 01 Sokolov
tel.: 722 095 263, 722 095 242
E-mail: info@dcmat.cz

Poslání

„Všestrannou péčí a podporou k důstojnému a plnohodnotnému životu.“

Denní centrum Mateřídouška, z.ú. poskytuje prostřednictvím denního stacionáře všestrannou podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením při jejich individuálním rozvoji soběstačnosti a samostatnosti s důrazem na schopnost se důstojně zapojit do života přirozené komunity. Denní stacionář nabízí širokou škálu výchovně vzdělávacích i rehabilitačních činností, a to především osobám s mentálním a kombinovaným postižením bez ohledu na jejich věk, formu a stupeň postižení.

Zásady poskytování

 • respektování osobnosti, lidských práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů se zřetelem na jejich vůli, přání a schopnosti; podpora procesu samostatného rozhodování
 • potřeby, zájmy, přání a práva uživatelů mají v procesu poskytování sociální služby nejvyšší prioritu
 • zachovávání diskrétnosti (mlčenlivosti) a respektování práva uživatelů na intimitu
 • rovnoprávný partnerský přístup k uživatelům, pečujícím rodinám i opatrovníkům
 • individuální přístup ve vztahu k sociálně nepříznivé situaci uživatelů a uplatňování individualizovaného přístupu při nastavování potřebné míry podpory a pomoci
 • činnosti sociální služby jsou nastaveny v souladu s potřebami uživatelů a reagují na jejich individuální nepříznivou sociální situaci
 • sociální službu poskytují a zajišťují osobnostně a odborně zdatní pracovníci v přímé péči s odpovídající kvalifikací

Cíle

 • mapování nepříznivé sociální situace
 • identifikace potřeb
 • individuální rozvoj duševních a tělesných schopností a dovedností
 • prohlubování a podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • nastavení individuálního systému nutné míry podpory a pomoci
 • svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity
 • podpora začlenění do vrstevnických skupin
 • podpora a odborná pomoc pečujícím rodinám

Komu je služba určena

Osobám s mentálním a kombinovaným postižením a osobám se zdravotním postižením s poruchou autistického spektra bez ohledu na formu a stupeň postižení. Služba je určena široké věkové škále uživatelů od dětí předškolního věku po dospělé klienty do 64 let.

Služba není určena osobám se závažným psychiatrickým onemocněním, osobám trpícím závislostí (alkohol, drogy, apod.) a osobám trvale agresivním, neschopným dlouhodobého pobytu v kolektivu.

Žadatel o službu může být odmítnut z důvodu naplnění kapacity, pak je veden v pořadníku čekatelů do doby uvolnění místa.

Jak se lze stát uživatelem služby

Uživatel je do denního stacionáře přijímán na základě písemné žádosti. O přijetí do služby rozhoduje ředitelka společnosti ve spolupráci se sociální pracovnicí. Služba sociální péče je uživateli poskytována na základě písemné smlouvy, která stanoví podmínky čerpání této péče. V případě naplněné kapacity zařízení je žadatel o službu zapsán do pořadníku čekatelů.

Nabízené služby

Pro všestranný duševní i tělesný rozvoj lidí s mentálním postižením má pobyt v rodině zásadní význam. Denní zařízení může vytvářet optimální podmínky pro jejich smysluplnou integraci do společnosti. Člověk s mentálním postižením odchází z rodiny poznávat svět, učí se sebeobsluze, sociálním návykům, vzdělává se, poznává své vrstevníky a hledá si za pomoci vychovatelů vlastní důstojné místo ve společnosti . Poté se vrací domů k rodičům a sourozencům, kde se může o své zážitky s někým blízkým podělit. Postižení by nikdy nemělo vést k vyloučení či izolaci člověka, ať ve smyslu fyzickém či sociálním, nemělo by se stát hodnotícím kritériem jeho lidskosti.

Pravidelné střídání pobytu v rodině a v sociálním zařízení má pozitivně motivující vliv na celkový rozvoj jeho osobnosti. Nezanedbatelný je též přínos pro fungování celé rodiny, která v denním zařízení nachází pomocníka i partnera, pomáhajícího jí zvládat často nemalou zátěž, kterou s sebou péče o člověka s postižením přináší.

Výchova a vzdělávání klientů probíhá v rámci výchovných skupin. Všichni klienti stacionáře mají zpracovány individuální plány, které obsahují popis základních výchovně vzdělávacích metod a postupů s ohledem na jejich individuální schopnosti, dovednosti i přání. Každý klient se v rámci svým možností podílí na sestavování svého vlastního individuálního výchovného plánu. Klient si sám určuje cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Vychovatel vytváří podmínky a poskytuje potřebnou podporu klientovi.

Individuální výchovné plány se pravidelně vyhodnocují a upravují tak, aby se výchovně vzdělávací proces pozitivně odrazil na celkovém rozvoji osobnosti klienta.

Dospělí klienti jsou zařazeni do celoživotního vzdělávání. Velká pozornost je věnována rozvoji pracovních dovedností a prohloubení samostatnosti – péče o domácnost, vaření, kontakt s úřady, nákupy, cestování dopravními prostředky, návštěvy kulturních akcí, telefonování apod.

Základní škála nabízených činností

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Používané výchovné, vzdělávací a terapeutické metody

 • Alternativní a augmentativní způsoby komunikace komunikační tabulky, znak v řeči, loga apod.
 • Snoezelen: smyslově stimulační techniky určené především pro uživatele se závažným postižením
 • Globální metoda čtení: výuka čtení využívající spojení psaného slova, zvuku a obrázku
 • Celoživotní vzdělávání: upevňování znalostí získaných školním vzděláním, tematický rozvoj nových vědomostí
 • Zácvičná kuchyň: příprava jednoduchých jídel studené a teplé kuchyně
 • Pěstitelství: pěstování bylin a květin v mobilním záhoně
 • Práce s výpočetní technikou: multimediální výukové programy, počítačová gramotnost
 • Logopedická asistence: nácvik správné výslovnosti
 • Logopedie: náprava vad řeči a výslovnosti pod vedením klinické logopedky
 • Biblioterapie: využívání léčebných a podpůrných účinků četby k osobnostnímu rozvoji
 • Návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, koncertů a společenských akcí: cílená podpora procesu začlenění do běžného společenského prostředí (inkluze)
 • Arteterapie: rozvoj zručnosti, představivosti, nácvik pracovních dovedností, práce s různými materiály (dřevo, kov, keramická hlína, papír, sklo apod.)
 • Muzikoterapie: rozvoj hudebního vnímání, využití léčebného vlivu hudby
 • Hudebně dramatická pásma: nácvik písní, recitace básní, dramatizace pohádek
 • Rehabilitační péče, polohování, vertikalizace: perličkové koupele, relaxační masáže, akupresurní techniky, míčkování, masáž lávovými kameny, parafínové zábaly rukou, nácvik chůze (Roomer) apod.
 • Bazální stimulace: vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující rozvoj vnímání, komunikace a pohybových schopností
 • Orofaciální stimulace: terapie zaměřená na postižení v obličejové oblasti, zlepšuje orientaci jazyka v ústech, aktivizuje polykání, podporuje rozvoj verbálních schopností
 • Aurikuloterapie: cílené působení na systém bodů ušního boltce s cílem zlepšit tělesný i duševní stav
 • Aromaterapie: uvolňující a zklidňující relaxační technika využívající rostlinné éterické oleje
 • Návštěvy solné jeskyně: příznivý vliv na celkovou kondici organizmu, tělesné i duševní uvolnění
 • Canisterapie: „léčba psí láskou“, speciálně vycvičení psi napomáhají celkovému tělesnému i duševnímu uvolnění.
 • Hipoterapie: rehabilitace formou jízdy na koni, kdy dochází k celkovému posilování pohybového ústrojí a ke zlepšení držení těla
 • Zooterapie: terapeutická metoda využívající pozitivního působení zvířete na člověka v rovině psychické i fyzické
 • Pohybová a taneční výchova: rozvoj tělesné obratnosti a zdatnosti, zlepšování koordinace pohybů, prevence ztráty hybnosti
 • Návštěvy sportovních zařízení: pravidelné návštěvy plaveckého bazénu
 • Rekondiční a rekreační pobyty: rozvoj samostatnosti mimo domácí prostředí, poznávání přírody, zlepšení tělesné výkonnosti (turistika)
 • Výlety a tematické zájezdy: vědomostní rozvoj, získávání nových zážitků

Stropní zvedací a přepravní systém Roomer

Denní stacionáře nabízí uživatelům s přidruženým tělesným postižením moderní kolejnicový zvedací a transportní systém Roomer. Tento systém je nainstalován ve všech místnostech obou stacionářů a nabízí v prvé řadě možnost šetrného a lidsky důstojného přemisťování uživatelů v rámci jednotlivých místností stacionáře. Systém Roomer je také využíván jako efektivní rehabilitační nástroj pro odlehčování a vertikalizaci. Manipulace s uživatelem probíhá diskrétně, šetrně, pohodlně a důstojně, zároveň je minimalizována fyzická námaha pracovníků stacionáře.

Spolupráce s rodinami uživatelů

Ohleduplnost, otevřenost, profesionalita a citlivý přístup jsou základní principy, na kterých je založena vzájemná spolupráce mezi rodinami uživatelů a stacionářem. Rodiče se mohou podle svého zájmu účastnit jednotlivých zaměstnání a seznamovat se tak s používanými výchovně vzdělávacími metodami. Tato otevřenost je nezbytně nutná k vytvoření vzájemné důvěry. Rodiče tím získají jasnou představu o těchto metodách a jejich cílech a mohou je pak dále v rodinném prostředí využívat ku prospěchu svých dětí.

Každý uživatel má svou vychovatelku, která pravidelně informuje rodiče o všem důležitém. Formou nástěnek jsou rodiče seznamováni s měsíčními výchovnými plány a se všemi plánovanými akcemi (divadelní a filmová představení, návštěvy koncertů, výstav, výlety apod.) U uživatelů s vadami řeči jsou rodiče denně informování o všech zaměstnáních a výchovných aktivitách písemnou formou (komunikační notýsky).

Rodiče se pravidelně scházejí ve stacionáři ke společným posezením v „čajovně“, kde si mohou popovídat o všem, co je zajímá, trápí i těší. V „čajovně“ se pořádají i přednášky zaměřené na problematiku života s mentálním postižením.

Přihlášení