Sledujte nás:

Charakteristika sociálně terapeutických dílen

Je normální, aby dospělý člověk mohl pracovat?

Na takto položenou otázku každý jistě odpoví – ANO. Není ale bohužel zatím normální, aby mohl pracovat každý dospělý člověk s postižením. Vhodných pracovních příležitostí pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením je málo. Na otevřeném trhu práce nemají prakticky žádnou šanci a kapacita chráněných dílen je velmi omezená a navíc i zde najdou pracovní uplatnění pouze ti nejzdatnější, tedy ti s lehkým postižením. Šance dospělých se středně těžkým až těžkým mentálním postižením na pracovní uplatnění byly ještě nedávno nulové.

Nový zákon o sociálních službách přinesl možnost zřídit sociální službu, která tento problém efektivně řeší – sociálně terapeutické dílny. Denní centrum Mateřídouška získalo nejen registraci k provozování této služby, ale v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje také potřebné finanční prostředky na provoz sociálně terapeutických dílen.

Sociálně terapeutické dílny úzce spolupracují s Denním stacionářem Mateřídouška a uživatelům dílen nabízí další služby – celoživotní vzdělávání, rehabilitaci, canisterapii, hypoterapii apod. Každý uživatel se sám rozhodne, jakou škálu služeb bude využívat. Cílem této sociální služby je otevřít dveře do světa pracovního uplatnění všem dospělým a mladistvým bez ohledu na stupeň a formu postižení.

Provoz sociálně terapeutických dílen je spolufinacován Evropskou unií.

Druh služby

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní sociální službou, která uživatelům poskytuje služby v pracovních dnech:

Sociálně terapeutické dílny Chodov
pondělí – pátek od 6,30 – 15,30 hod.

Sociálně terapeutické dílny Sokolov
pondělí – pátek od 7,00 – 15,30 hod.

Délku provozní doby lze v individuálních případech přizpůsobit časovým potřebám uživatele a jeho rodiny.

Místo poskytování služby

Sociálně terapeutické dílny Chodov
Tovární 223, 357 35 Chodov
Tel.: 352 678 140
E-mail: stdchodov@dcmat.cz

Sociálně terapeutické dílny Sokolov
K.H. Borovského 1267, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 668 385  |  727 827 446
E-mail: stdsokolov@dcmat.cz

Poslání

„Všestrannou péčí a podporou k důstojnému a plnohodnotnému životu.“

Sociálně terapeutické dílny poskytují osobám se zdravotním postižením všestrannou podporu a pomoc při individuálním rozvoji pracovních dovedností a návyků s důrazem na možné pracovní uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Sociálně terapeutické dílny nabízejí mladistvým a dospělým osobám se zdravotním postižením pestrou škálu činností zaměřených na rozvoj pracovních dovedností, samostatnosti a soběstačnosti s ohledem na jejich individuální potřeby, přání i schopnost žít běžným způsobem v přirozené komunitě.

Zásady poskytování

 • respektování osobnosti, lidských práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů se zřetelem na jejich vůli, přání a schopnosti; podpora procesu samostatného rozhodování
 • potřeby, zájmy, přání a práva uživatelů mají v procesu poskytování sociální služby nejvyšší prioritu
 • zachovávání diskrétnosti (mlčenlivosti) a respektování práva uživatelů na intimitu
 • rovnoprávný partnerský přístup k uživatelům, pečujícím rodinám i opatrovníkům
 • individuální přístup ve vztahu k sociálně nepříznivé situaci uživatelů a uplatňování individualizovaného přístupu při nastavování potřebné míry podpory a pomoci
 • činnosti sociální služby jsou nastaveny v souladu s potřebami uživatelů a reagují na jejich individuální nepříznivou sociální situaci
 • sociální službu poskytují a zajišťují osobnostně a odborně zdatní pracovníci v přímé péči s odpovídající kvalifikací

Cíle

 • zmapování nepříznivé sociální situace
 • identifikace potřeb
 • získávání, rozvoj a udržování pracovních návyků
 • rozvoj a posílení schopnosti zvládnout opakovaný pracovní výkon s důrazem na produktivní složku pracovní činnosti
 • všestranná podpora snahy o pracovní uplatnění
 • prohlubování samostatnosti a soběstačnosti
 • samostatné zvládání péče o vlastní osobu
 • plnohodnotné a důstojné zapojení se do života přirozené komunity

Komu je služba určena

Osobám s mentálním a kombinovaným postižením, osobám s tělesným postižením a osobám se zdravotním postižením s poruchou autistického spektra, které nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Služba je určena mladistvým a dospělým uživatelům ve věku od 16 do 64 let.

Služba není určena osobám vyžadujícím speciální ošetřovatelskou nebo zdravotní péči, osobám se závažným psychiatrickým onemocněním, osobám trpícím závislostí (alkohol, drogy apod.) a osobám trvale agresivním, neschopným dlouhodobého pobytu v kolektivu.

Žadatel o službu může být odmítnut z důvodu naplnění kapacity, pak je veden v pořadníku čekatelů do doby uvolnění místa.

Kapacita

Kapacita Sociálně terapeutických dílen Chodov je 35 uživatelů.
Kapacita Sociálně terapeutických dílen Sokolov je 40 uživatelů.

Jak se lze stát uživatelem služby

Uživatel je do sociálně terapeutických dílen přijímán na základě písemné žádosti. O přijetí do služby rozhoduje ředitelka společnosti ve spolupráci se sociální pracovnicí. Služba sociální prevence je uživateli poskytována na základě písemné smlouvy, která stanoví podmínky čerpání sociální služby.

Nabízené služby

Příprava na možné pracovní uplatnění u osob se zdravotním postižením má svá specifika. Lidé s mentálním a kombinovaným postižením, případně lidé s poruchou autistického spektra, mají v současnosti velmi malou šanci najít vhodné pracovní uplatnění. Pro zvýšení této šance je nutné se v rámci činnosti dílen zaměřit nejen na rozvoj pracovních dovedností, ale především na zvládnutí sebeobslužných činností. Nutnou podmínkou budoucího vstupu na chráněný nebo otevřený trh práce je dostatečná individuální zručnost, schopnost opakovaně podávat přijatelný pracovní výkon, dodržovat bezpečnostní opatření a spolehlivost.

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  Uživatelům služby je ze strany pracovníků dílen nabízena podpora a pomoc v oblasti osobní hygieny.

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  Služba zajišťuje uživatelům oběd. Uživatelé také mají možnost konzumovat vlastní domácí stravu, kterou si mohou v dílně ohřát. Pracovníci dílen pomáhají uživatelům s přípravou jídla a s jeho konzumací, pokud je to zapotřebí.

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  Uživatelé dílen mohou v oblasti sebeobsluhy využít pomoc pracovníků dílen. Velký důraz je kladen na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, kdy probíhá cílený nácvik sebeobslužných činností nezbytných pro samostatný život – vedení domácnosti, vaření, úklid, praní, nakupování, nakládání s finančními prostředky, samostatné cestování, posilování běžných návyků v péči o vlastní osobu apod.

 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  Činnosti pracovní terapie a rehabilitace jsou zaměřeny na získávání praktických dovedností a zkušeností. Cíleně je stimulován rozvoj jemné motoriky, schopnost pracovní koncentrace a výdrže. Rozvíjena je schopnost pracovní variability, kdy uživatelé zvládají a chápou různé technologické postupy výroby. Dále je vytvářen dostatečný prostor pro kreativitu i nápaditost. Hlavním cílem je vytvoření základních předpokladů pro možné budoucí pracovní uplatnění.

Přehled pracovišť sociálně terapeutických dílen

 • Dílna dřevo-kov-keramika
  Dílna je určena k rozvoji manuální zručnosti a k zvládnutí jednoduchých pracovních (technologických) postupů. Uživatelé pracují s různými druhy materiálu (dřevo, kov, papír, keramická hlína apod.). V průběhu pracovní činnosti se uživatelé seznamují s používáním ručních nástrojů (pilník, ruční pilka, dláto, šroubovák, kleště, brusný papír apod.) a s obsluhou elektrických přístrojů (vrtačka, kotoučová a pásová pila, hoblovka, bruska, soustruh apod.) Uživatelé jsou podporováni v samostatném zvládání jednotlivých pracovních úkonů.
  Keramika se vyrábí v obou dílnách (Chodov, Sokolov), které disponují vypalovací pecí.

 • Kreativní dílna
  Na tomto pracovišti jsou rozvíjeny výtvarné, manuální a kreativní dovednosti uživatelů. Učí se různým aranžérským postupům (aranžování sušených květin a přírodnin, koláže, drátkování, malba na sklo, dekorativní smaltování apod.). Uživatelé mají prostor pro vlastní výtvarné vyjádření, které vychází z jejich fantazie a momentální nálady. Tato činnost má i pozitivní terapeutický dopad. Uživatelé si sami tříbí estetické cítění a vnímání.

 • Textilní a šicí dílna
  Práce v této dílně jsou zaměřeny na ruční i strojové šití, vyšívání, pletení, ruční tkaní, výrobu textilních doplňků i drobné opravy oděvů. Uživatelé si zde osvojují základní pracovní postupy a dovednosti při práci s textilními materiály. V rámci této dílny se uživatelé také seznamují s péčí o ošacení, učí se prát v automatické pračce a žehlit.

 • Zácvičná kuchyň
  V zácvičné kuchyni se uživatelé seznamují se základy studené i teplé kuchyně. Učí se bezpečně zacházet s kuchyňskými nástroji a správné manipulaci s elektrickými kuchyňskými přístroji (varná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický sporák, myčka nádobí apod.). Pozornost je také věnována základům stolování. Uživatelé za podpory pracovníka dílen sami nakupují potraviny, které jsou potřebné k přípravě jídel.

 • Pracoviště výpočetní techniky a digitální fotografie
  Pracoviště je vybaveno počítači, tiskárnou, skenerem, digitálním fotoaparátem a připojením k internetu. Uživatelé zde mohou například hledat nápady a náměty pro svou pracovní činnost. Snahou je, aby se využívání výpočetní techniky stalo běžnou součástí každodenní praxe. Mít svůj e-mail, účet na sociální síti, sledovat pomocí internetu oblíbené pořady a filmy, poslouchat hudbu nebo hrát online hry, to vše se mohou na tomto pracovišti uživatelé naučit.
  Obě sociálně terapeutické dílny v Chodově i v Sokolově nabízejí uživatelům stejné členění jednotlivých pracovišť včetně téměř identického vybavení.

Přihlášení